Custom Planes Magazine: “Spicer’s Sonex Goes like Stink”